Productbescherming

patent octrooi toiletpapier geschiedenis 1891 Het is verstandig om uw idee, uitvinding of product te beschermen door het  formeel te registreren. Zo voorkomt u dat anderen eenvoudig profiteren van uw (uitgewerkte) ideeën en krijgt u de mogelijkheid om uw investeringen in de ontwikkeling terug te verdienen.

Een abstract idee is juridisch niet te beschermen, maar er zijn er wel mogelijkheden om te bewijzen dat u een idee op een bepaalde datum heeft bedacht. Een handige en goedkope manier voor het vastleggen van een idee is een registratie in het i-DEPOT.

Door middel van intellectuele eigendomsrechten zijn uitgewerkte ideeën wel van bescherming te voorzien. Voorbeelden van intellectueel eigendom zijn:

 • auteursrecht,
 • modelbescherming,
 • octrooirecht.

Auteursrecht
In eerste instantie komt het auteursrecht toe aan de maker van een werk;

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Het recht ontstaat vanzelf, er zijn geen formaliteiten nodig om auteursrecht te krijgen.
Auteursrecht wordt internationaal aangeduid met de Engels term 'copyright'.

Beschermen van Vormgeving
De verschijningsvorm van een product kan wel worden beschermd met een modelregistratie. Producten die nodig zijn om een technisch effect te krijgen, vallen niet onder het modelrecht. Dan gaat het al snel om een uitvinding.

Beschermen van een Uitvinding
Een technische vinding kan worden beschermd met een octrooiregistratie. Een uitvinding is octrooieerbaar indien deze 'nieuw en inventief' is.

 • Verkennend octrooionderzoek
 • Strategisch advies
 • Registratie i-DEPOT
 • Formaliteiten Modelrecht

i-DEPOT

Het i-DEPOT is een wettelijk bewijsmiddel dat u op een bepaalde datum een creatie bezat, bijvoorbeeld een idee, concept, ontwerp, uitvinding, model of prototype. LET OP! Het i-DEPOT geeft u dus geen eigendomsrecht.

Het i-DEPOT kan zeer belangrijk zijn op het moment dat er een conflict ontstaat. Stel dat buiten uw weten om aan een (ex-)partner octrooi is verleend, welke eigenlijk aan u toekomt. Dan kan een i-DEPOT registratie u van dienst zijn bij het opeisen van het octrooirecht.

Het i-DEPOT geeft u geen intellectueel eigendomsrecht en biedt dus geen juridische bescherming. Om een beroep te doen op IE-rechten moeten formaliteiten worden verricht.

U moet ook zelf actief de inhoud van het i-DEPOT geheim houden, indien u in een later stadium nog een aanvraag voor het intellectuele eigendomsrecht wilt indienen.

Het verwijzen naar een i-DEPOT bij uitwisseling van vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld in een geheimhoudingsverklaring, komt professioneel over. Een voorbeeld hebben wij alvast op de site gezet.

Modelbescherming

Het modellenrecht beschermt de vormgeving van uw 3-dimensionale product. Na registratie mogen anderen het voorwerp niet op de markt brengen zonder toestemming van de houder.

modellenrecht bescherming vormgeving design product behuizing

U kunt kiezen voor bescherming in de volgende gebieden:

 1. Benelux
 2. Europese Unie
 3. Wereldwijd
 • Verkennend octrooionderzoek.
 • Strategisch advies.
 • Registratie i-DEPOT.
 • Formaliteiten Modelrecht.

Octrooirecht

Een octrooi beschermt een technische vinding en biedt het exclusieve recht om deze toe te kunnen passen of in licentie uit te kunnen geven.

octrooirecht afbeelding figuren details product beschrijving

Octrooirechten zijn een nationaal recht. Vaak wordt eerst in Nederland octrooi aangevraagd en vervolgens kan binnen 12 maanden worden besloten of de vinding het waard is om ook in andere landen aan te vragen. Als u besluit ook in andere landen in Europa uw vinding te beschermen, is het mogelijk in elk land apart of een Europees octrooi aan te vragen. Deze aanvraag kan worden opgesteld in het Engels, Duits of Frans.

Een Europees octrooi wordt altijd getoetst op nieuwheid, inventiviteit en op industriële toepasbaarheid. Een nieuwheidsonderzoek wordt door de Nederlandse overheid gesubsidieerd en kost €100 voor NL tot €800 wereldwijd.

In tegenstelling tot de meeste landen wordt in Nederland altijd een octrooi verleend, dus zonder toetsing. Pas bij conflicten beslist de rechtbank of de vinding nieuw en inventief was op het moment van aanvraag.

Kosten
Een octrooi kan alleen worden opgesteld en ingediend door een octrooigemachtigde, omdat het een technisch-juridisch document is.
De kosten voor het opstellen van het octrooi bedragen gemiddeld € 1.500 tot € 6.000, afhankelijk van de complexiteit van het octrooi. Daarnaast zijn er kosten voor het indienen (NL: € 120, EU: € 1.500, PTC: € 4.000) en jaarlijkse instandhouding, waarvan de kosten verschillen per jaar van instandhouding en het land waar octrooi is aangevraagd.

DutchMen realiseert de benodige aanzichten ten behoeve van de aanvraag.

Databank
Wereldwijd zijn miljoenen octrooipublicaties beschikbaar. De octrooiliteratuur is daarmee ook een unieke bron van (technische) informatie. Door middel van een oriënterend octrooionderzoek naar 'de stand der techniek' levert deze informatie vaak inspiratie, kennis, tijd en dus geld op.

 • Verkennend octrooionderzoek.
 • Strategisch advies.
 • Registratie i-DEPOT.
 • Formaliteiten Modelrecht.

Overige rechten

Persoonlijkheidsrecht
Naast de exploitatierechten krijgt elke maker van een werk persoonlijkheidsrechten, onder meer het recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen de aantasting van het werk. In tegenstelling tot auteursrecht, kan dit recht niet worden overgedragen.

Innovatiebox:Voor winst die voortvloeit uit octrooien of uit activiteiten die onder de WBSO-regeling vallen, geldt een lager belastingtarief van 5%. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland; MKB tot multinational, starter tot eenmanszaak.


Ook op het gebied van ideebescherming en het Intellectueel Eigendomsrecht helpt DutchMen uw idee of uitvinding tot een succes te maken.
Opdrachtgevers:
 • 1
 • 2
 • 3